Zmocnění

Systém CRŽP umožňuje uživatelům vytvořit vazbu zmocnění, která opravňuje externí subjekt zmocněnce vykonávat vybrané agendy za subjekt zmocnitele.

UPOZORNĚNÍ: Zmocnění se prokazuje pouze v případě, že povinný subjekt zastupuje externí zmocněnec. Pokud za subjekt jedná zaměstnanec subjektu, není plná moc systémem vyžadována, v takovém případě zmocnění neprokazujete. 

Podmínkou k těmto úkonům je vložení plné moci, splňující požadavky § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, do systému CRŽP prostřednictvím svého účtu – vytvořit vazbu zmocnění.

Vazba zmocnění lze v současné době vytvořit pro tyto agendy:

 • Podání žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností opadů v systému HNVO
 • Plnění ohlašovacích povinností v systému ISPOP
 • Nahlášení přepravy nebezpečných odpadů v systému SEPNO

Dle zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP je nutné zmocnění prokázat prostřednictvím plné moci v elektronické podobě nebo autorizovanou konverzí plné moci v listinné podobě. Konverzí se v souladu s ustanovením § 22 odstavec 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Konverzi lze provést prostřednictvím CzechPOINT – běžně na pobočkách České pošty, městských úřadů, … a dále v souladu s § 25c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii také v advokátní kanceláři.

Náležitosti platné plné moci vkládané do CRŽP

 1. Plná moc může být udělena fyzické i právnické osobě.
 2. Plná moc udělená na veškeré úkony spojené s ohlašováním prostřednictvím ISPOP se vztahuje i na registraci subjektu.
 3. Subjekty obou zúčastněných stran, tzn. subjekt Zmocnitele i Zmocněnce musí být identifikovány názvem subjektu a přiděleným IČ, případně jménem, příjmením a datem narození u fyzických osob.
 4. V plné moci by mělo být uvedeno, k jaké ohlašované oblasti se zmocnění vztahuje (např. k agendě odpadů, ovzduší apod.).
 5. V plné moci musí být uveden datum udělení, počátku platnosti plné moci.
 6. Plná moc musí obsahovat dobu platnosti – zda se jedná o dobu určitou či neurčitou.
 7. Podpis zmocnitele na plné moci udělené na dobu určitou nemusí být úředně ověřen.
 8. Podpis zmocnitele na plné moci udělené na dobu neurčitou musí být vždy úředně ověřen.
 9. V případě elektronické plné moci, tj. plná moc opatřená elektronickým podpisem (zmocnitele) musí být plná moc udělena výhradně na dobou určitou.
 10. Podpis Zmocněnce na plné moci není vyžadován.
 11. Plná moc udělená původně v listinné podobě musí být konvertovaná, nebo musí jít o elektronickou plnou moc (tzn. podpisy jsou elektronické).

Konvertovanou plnou moc přiloží zmocněnec prostřednictvím svého účtu do systému CRŽP.

Pro uživatele systému CRŽP je připraven vzor plné moci, který splňuje všechny legislativní náležitosti a je ke stažení zde.

Podrobný návod k vložení plné moci do systému CRŽP je dostupný zde.

Technická podpora

Technická podpora je dostupná v písemné podobě prostřednictvím helpdesk (podpora.cenia.cz).

Telefonická podpora je zajišťována v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin na telefonním čísle 490 522 550.

Mimo provozní dobu telefonické podpory prosím využívejte písemný helpdesk.

 

Plánované odstávky

každou středu
20:00 - 23:59

 

Výpadek 10 - 20 minut v daném rozmezí

Poslední aktualita

Provozní doba telefonické podpory v červenci a srpnu a její nedostupnost v pondělí 8.7.2024

V průběhu letních měsíců (červenec a srpen) s platností od 1.7.2024 bude telefonická podpora zajišťována ve dnech pondělí a středa od 9 do 12 hodin. Mimo tuto dobu využijte písemnou podporu přes tlačítko „Zaslat dotaz„. Z provozních důvodů nebude…

Přečíst celé...