Agenda OZO

Databáze odborně způsobilých osob byla zřízena na základě § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a je tvořena ze dvou propojených částí; registru osob revizních techniků a výrobců kotlů a vyhledávací aplikací s komunikačním modulem IPO.

Databáze odborně způsobilých osob slouží provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů, kteří potřebují vyhledat odborně vyškoleného technika pro kontrolu stavu svého spalovacího zdroje – většinou kotle na pevná paliva.

Povinností provozovatele podle zákona o ochraně ovzduší je nechat si nejméně jednou za tři roky svůj spalovací zdroj zkontrolovat odborně způsobilou osobou výrobce tohoto zdroje (jestli je ve správném technickém stavu a je vhodně provozován). Doklad o provedené kontrole je nutné předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pokud o něj požádá.

Registr odborně způsobilých osob, který je součástí systému CRŽP,  vyplývá z novely č. 172/2018 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a zjišťuje registraci a správu výrobců (ze strany MŽP) a odborně způsobilých osob (ze strany Výrobců) Tyto údaje jsou následně poskytovány systému IPO (informační portál OZO dostupný na adrese https://ipo.mzp.cz/), který zajišťuje komunikaci mezi provozovatelem zdroje a výrobcem, a systému ISPOP (dostupný na www.ispop.cz), přes který je realizováno ohlašování provedených kontrol ze strany Odborně způsobilé osoby.

Do systému CRŽP v rámci agendy OZO přistupují:

  1. Správce výrobců OZO - pracovníci Ministerstva životního prostředí, zajišťují registraci a správu výrobců, kteří postupují dle §17a odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
  2. Výrobce kotlů OZO - výrobce kotlů registrují a spravují údaje o odborně způsobilých osobách dle §17a odst. 4) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
  3. Kontrolní technik OZO - fyzické osoby, které mají od výrobce kotlů udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotlů. Odborně způsobilá osoba pak plní ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 16, odst. 9 zákona prostřednictvím ISPOP.

Podrobné návody pro práci v registru OZO naleznete na tomto odkaze.

Technická podpora

Technická podpora je dostupná v písemné podobě prostřednictvím helpdesk (podpora.cenia.cz).

Telefonická podpora je zajišťována každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 490 522 550.

Mimo provozní dobu telefonické podpory prosím využívejte písemný helpdesk.

 

Plánované odstávky

každou středu
20:00 - 23:59

 

Výpadek 10 - 20 minut v daném rozmezí

Poslední aktualita

Napojení registru CITES

Od 3.6.2024 bude na systém CRŽP napojen Informační systém CITES, který umožňuje všem kompetentním orgánům státní správy komplexní elektronické vedení agendy CITES např. při vydávání, správě a kontrole dokladů CITES, správě centralizované databáze zabavených ilegálně držených exemplářů ohrožených…

Přečíst celé...