O CRŽP

Centrální registr životního prostředí (CRŽP) je významný informační systém veřejné správy, který poskytuje služby a data ostatním agendovým informačním systémům (dále také AIS) v resortu ministerstva životního prostředí.

Pro další systémy poskytuje služby registrace a správy subjektů, uživatelů a zmocnění, případně dalších navázaných údajů (provozovny, místa užívání vody) nebo registrů (Registr OZO). CRŽP tak poskytuje jednotnou datovou základnu dalším systémům, v kterých probíhá samotný výkon agend dle zákona.

Klíčovými uživateli systému jsou ostatní AISy resortu životního prostředí, ohlašovatelé (ekonomické subjekty s ohlašovací povinností), státní správa a samospráva, popř. další státní instituce pověřené zpracováním a hodnocením ohlášených informací.

Zřizovatelem CRŽP a Správcem CRŽP dle zákona č. 365/2000 Sb., je Ministerstvo životního prostředí.

Provozovatelem CRŽP dle zákona č. 365/2000 Sb., je Česká informační agentura životního prostředí.

Právní rámec fungování systému CRŽP vychází z těchto legislativních předpisů:

 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška č. 82/2018 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS)
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzický osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Technická podpora

Technická podpora je dostupná v písemné podobě prostřednictvím helpdesk (podpora.cenia.cz).

Telefonická podpora je zajišťována každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 490 522 550.

Mimo provozní dobu telefonické podpory prosím využívejte písemný helpdesk.

 

Plánované odstávky

každou středu
20:00 - 23:59

 

Výpadek 10 - 20 minut v daném rozmezí

Poslední aktualita

Napojení registru CITES

Od 3.6.2024 bude na systém CRŽP napojen Informační systém CITES, který umožňuje všem kompetentním orgánům státní správy komplexní elektronické vedení agendy CITES např. při vydávání, správě a kontrole dokladů CITES, správě centralizované databáze zabavených ilegálně držených exemplářů ohrožených…

Přečíst celé...