O CRŽP

Centrální registr životního prostředí (CRŽP) je významný informační systém veřejné správy, který poskytuje služby a data ostatním agendovým informačním systémům (dále také AIS) v resortu ministerstva životního prostředí.

Pro další systémy poskytuje služby registrace a správy subjektů, uživatelů a zmocnění, případně dalších navázaných údajů (provozovny, místa užívání vody) nebo registrů (Registr OZO). CRŽP tak poskytuje jednotnou datovou základnu dalším systémům, v kterých probíhá samotný výkon agend dle zákona.

Klíčovými uživateli systému jsou ostatní AISy resortu životního prostředí, ohlašovatelé (ekonomické subjekty s ohlašovací povinností), státní správa a samospráva, popř. další státní instituce pověřené zpracováním a hodnocením ohlášených informací.

Zřizovatelem CRŽP a Správcem CRŽP dle zákona č. 365/2000 Sb., je Ministerstvo životního prostředí.

Provozovatelem CRŽP dle zákona č. 365/2000 Sb., je Česká informační agentura životního prostředí.

Právní rámec fungování systému CRŽP vychází z těchto legislativních předpisů:

 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška č. 82/2018 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS)
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzický osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Technická podpora

Technická podpora je dostupná v písemné podobě prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

Telefonická podpora je zajišťována každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 490 522 550.

Mimo provozní dobu telefonické podpory prosím využívejte písemný helpdesk.

 

Plánované odstávky

každou středu
20:00 - 23:59

 

Výpadek 10 - 20 minut v daném rozmezí

Poslední aktualita

UPOZORNĚNÍ PRO EXTERNISTY / ZMOCNĚNCE

V souvislosti s avizovanou změnou přihlašování do uživatelských účtů v současné době očekáváme nárůst žádostí o zmocnění. Doporučujeme zmocněncům, aby vyřízení procesu zmocnění v CRŽP zbytečně neodkládali. Ověření žádostí ze strany operátorů CRŽP se může protáhnout.

Přečíst celé...